O projektu

Dobrobit djeteta je široki pojam koji se definira preko optimalnih razvojnih ishoda poput uspješno razvijenih socijalnih kompetencija i regulacije emocija i ponašanja. U posljednje vrijeme sve se veći naglasak stavlja na vlastita dječja iskustva i na njihove subjektivne procjene zadovoljstva životom. Pokazuje se da sretna i zadovoljna djeca koja uspješno reguliraju svoja ponašanja i emocije rjeđe iskazuju rizična ponašanja te imaju bolje razvijene socijalne vještine. 

Dosadašnja istraživanja upućuju na to da u razdoblju adolescencije dolazi do pada razina subjektivne dobrobiti uz istovremena poboljšanja u drugim domenama dobrobiti djece poput ponašajne i emocionalne regulacije. Budući da nije sasvim jasno kada se javljaju te promjene te jesu li u istom smjeru za različite domene dobrobiti, važno je longitudinalnim pristupom istražiti (ne)stabilnost različitih domena dobrobiti djece. 

Razvojne ishode djece nepotpuno je istraživati ne uzimajući u obzir najvažniji kontekst njihovog razvoja – kontekst obitelji. Različite karakteristike roditeljskih ponašanja važne su za predviđanje optimalnih ishoda djece, stoga će u ovo istraživanje biti uključeni i roditelji, odnosno skrbnici. Osim toga, kako bi dobili što potpuniju sliku razvoja dobrobiti, u istraživanju će sudjelovati i učitelji kao važan izvor informacija o socijalnom razvoju djece.  

Cilj ovog projekta je ispitati (a) promjene u različitim domenama dobrobiti te (b) 
predviđaju li individualni i obiteljski čimbenici promjene u različitim domenama dobrobiti djece u srednjem djetinjstvu i na prijelazu u adolescenciju. Dobrobit djece operacionalizirana je pomoću subjektivnih procjena djece o zadovoljstvu vlastitim životom, zatim pomoću roditeljskih procjena kognitivne, ponašajne i emocionalne regulacije djece, te pomoću učiteljskih procjena o socijalnoj kompetenciji djece. 

U istraživanju će sudjelovati učenici trećih, četvrtih i petih razreda, njihovi roditelji te učitelji. Tijekom tri godine (jednom godišnje) prikupit će se podaci o subjektivnoj dobrobiti djece i njihovih roditelja, o socijalnoj kompetenciji, kognitivnoj, ponašajnoj i emocionalnoj regulaciji djece. Prikupljat će se i  podaci iz e-matice škola o školskom uspjehu djece.  

Istraživanje će biti provedeno u skladu sa suvremenim etičkim standardima 
istraživanja s djecom te zakonima i pravilnicima o postupanju s osobnim podacima. Učenici kojima roditelji dopuste sudjelovanje u istraživanju te koji će i sami htjeti sudjelovati, u školi će ispunjavati upitnike, u trajanju od najviše dva školska sata. Nakon završetka istraživanja podaci će biti anonimizirani. Rezultati istraživanja bit će korišteni u istraživačke svrhe te će se analizirati isključivo na grupnoj razini.  

Školama koje budu sudjelovale u istraživanju bit će ponuđene stručne prezentacije i  radionice sa stručnim suradnicima u školama o dobrobiti djece i kompetentnom roditeljstvu.